• Facylitacja

  broken image

  Przykłady prowadzonych facylitacji

  • Mentoring dla zespołów rozwijających innowacje społeczne w tzw. inkubatorach innowacji społecznych (prowadzonych przez Fundację Stocznia oraz przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych).
  • Wsparcie zespołu instytucji publicznej rozwijającej narzędzia wspierające uczenie się przez całe życie (life long learning) - facylitowanie kolejnych etapów prac związanych z tworzeniem i rozwijaniem aplikacji.
  • Wsparcie zepołów HR oraz ESG w międzynarodowych firmach, pracujących nad opracowaniem i wdrożeniem rozwiązań z obszaru Diversity, Eguity & Inclusion - opracowanie propozycji wartości dla różnych grup zatrudnionych osób.
  • Przeprowadzenie spotkania sieciującego, podsumowującego efekty realizowanych działań dla instytucji i organizacji realizujących projekty społeczne na obszarze metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot.

   

   

  W facylitacji celem mojej pracy jest przygotowanie i przeprowadzenie efektywnego spotkania, podczas którego wypracujemy konkretne wnioski lub rozwiązania.

  Pracuję w oparciu o metody pracy warsztatowej - m.in. design thinking.

  Prowadzę spotkania dla grup liczących od kilku do nawet kilkudziesięciu osób, w razie potrzeby współpracując z innymi osobami facylitującymi warsztaty.

  Jak przebiega facylitacja?

  1. Ustalenie jakie efekty chce wypracować zespół lub organizacja.
  2. Przygotowanie planu warsztatów, materiałów do pracy, informacji o spotkaniu.
  3. Przeprowadzenie spotkania lub warsztatów i przygotowanie pisemnego podsumowania wypracowanych efektów (wniosków, koncepcji rozwiązań).

  Działania realizowane w ramach facylitacji

  • Podsumowania realizowanych projektów - omówienie rezultatów, wymiana opinii i perspektyw, formułowanie wniosków i rekomendacji do dalszej realizacji projektów.
  • Formułowanie założeń projektowych dla prac nad nowymi rozwiązaniami lub rozwijania istniejących usług, realizujących cele danej organizacji.
  • Sesje ideacji - szukania różnych możliwych rozwiązań i kierunków rozwoju produktu lub usługi.
  • Sesje prototypowania rozwiązań projektowych, w tym prototypowania aplikacji i rozwiązań cyfrowych.
  • Planowanie badań projektowych (m.in. tworzenie pytań badawczych, dobór metod badawczych, opracowywanie narzędzi badawczych) lub analiza wyników zrealizowanych badań.
  • Opracowywanie modeli biznesowych rozwijanych produktów lub usług, także dla innowacji społecznych.
  • Opracowywanie Customer Journey Maps (Ścieżek usługi) dla rozwijanych rozwiązań.
  • Analiza projektowanych rozwiązań pod kątem ich inkluzywności i eliminowania barier w dostępie.